دسته‌بندی نشده,  هوش مصنوعی

تحلیل ECG آنلاین

How is heart failure treated?

Treating heart failure depends on the severity of your condition and the type of heart failure you have.Early treatment can improve symptoms fairly quickly, but you should still get regular testing and follow up with your doctor every 3 to 6 months. The main goal of treatment is to increase your lifespan.Treatment of heart failure may include one or more of the following:medicationbypass surgerypercutaneous coronary interventiona pacemakeran implantable cardioverter defibrillator (ICD)transplant surgeryLet’s take a closer look at each of these treatments and what they entail.MedicationEarly stages of heart failure may be treated with medications to help relieve your symptoms and prevent your condition from getting worse. Certain medications are prescribed to:improve your heart’s ability to pump bloodreduce blood clotsreduce your heart rate, when necessaryremove excess sodium and replenish potassium levelsreduce cholesterol levelsreduce adverse hormones and reactions that occur in your body that can make the heart weakerThese medications can include:blood thinnersangiotensin converting enzyme (ACE) inhibitorsangiotensin II receptor blockers (ARBs)beta-blockerscalcium channel blockerscholesterol-lowering medicationsnitratesangiotensin receptor-neprilysin inhibitors (ARNI)sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitorshydralazineivabradine in some casesverquvo (vericiguat) in some casesAlways speak with your doctor before taking new medications. Some medications are completely off-limits to people with heart failure, including naproxen (Aleve, Naprosyn) and ibuprofen (Advil, Midol).مزایای استفاده از روش های ML/DM برای تشخیص CAD را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:ممکن است منجر به تشخیص زودهنگام شود که منجر به کاهش میزان مرگ و میر می شود.ML/DM می تواند احتمال پیشینی بیماری را فراهم کند و از این احتمال برای هدف قرار دادن انتخابی بیماران برای آنژیوگرافی استفاده کند. این می تواند در هزینه و زمان برای سایر بیماران صرفه جویی کند. عوارض آنژیوگرافی نیز برای آنها برطرف می شود.استفاده از ML/DM می تواند الگوهای پنهان در داده های جمع آوری شده را استخراج کند. این ممکن است منجر به یافتن روش های جدیدی برای تشخیص زودهنگام در بسیاری از بیماری ها مانند CAD شود.ارزیابی انسداد (تنگی) در عروق کرونر در حال حاضر توسط ارزیابی بصری پزشک از توالی های ویدئویی آنژیوگرافی کرونری انجام می شود. این کار پر زحمت است و می تواند مستعد تغییرات بین ناظر باشد. مطالعات قبلی برای خودکار کردن این فرآیند تلاش کرده‌اند، اما تعداد کمی از الگوریتم‌های یکپارچه برای آنالیز انتها به انتها آنژیوگرام‌ها را نشان داده‌اند. ما یک خط لوله تجزیه و تحلیل خودکار مبتنی بر یادگیری عمیق را برای ارزیابی سریع و عینی آنژیوگرافی عروق کرونر، برجسته کردن عروق کرونری مورد علاقه، و کمی کردن تنگی بالقوه گزارش می‌کنیم. ما یک روش تجزیه و تحلیل خودکار 3 مرحله‌ای را پیشنهاد می‌کنیم که شامل استخراج قاب کلید، تقسیم‌بندی عروق و اندازه‌گیری تنگی است. ما رویکردهای یادگیری عمیق قدرتمند مانند ResNet و U-Net را با پردازش تصویر سنتی و تجزیه و تحلیل هندسی ترکیب کردیم. ما الگوریتم‌های خود را روی نمای مایل قدامی چپ (LAO) شریان کرونری راست (RCA) با استفاده از آنژیوگرافی‌های ناشناس به‌دست‌آمده از یک موسسه قلب سوم آموزش و آزمایش کردیم، سپس تعمیم‌پذیری تکنیک خود را به نمای مایل قدامی راست (RAO) آزمایش کردیم. ما بهبود کلی را نسبت به کارهای قبلی نشان دادیم، با دقت بالای 5 استخراج فریم کلید 98.4٪، بخش بندی عروق F1-Score 0.891 و اندازه گیری تنگی 20.7٪ نرخ خطای نوع I.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری