هوش مصنوعی

تشخیص سکته قلبی با ECG و ربات هوش مصنوعی

رباتیک

تشخیص سکته قلبی با ECG

تشخیص سکته قلبی با ECG

رد با شرایط زیر، مشخصه ایسکمی میوکارد نیست:

  • درد پلورتیک (درد تیز و مشابه درد چاقو که با حرکات تنفسی و سرفه ایجاد شود).
  • محل اولیه یا تنها محل درد ناحیه میانی یا تحتانی شکم باشد.
  • دردی که با نوک انگشتان نشان داده شود به ویژه در ناحیه اپکس بطن چپ.
  • دردی که به وسیله حرکت دادن یا لمس دیواره قفسه سینه ایجاد شود.
  • درد ثابتی که برای ساعت‌های زیادی طول بکشد.
  • دردهای خیلی کوتاه و مختصر که کمتر از چند ثانیه طول بکشد.
  • دردی که به اندام‌های تحتانی منتشر شود.

معاینات اولیه بیماران دچار درد قفسه سینه باید به شناسایی علل مستعد کننده ایسکمی میوکارد، مثل فشار خون بالای کنترل نشده، بیماری‌های مهم همراه مثل COPD و شواهد عوارض همودینامیکی مانند نارسایی احتقانی قلب، نارسانی میترال جدید و کاهش فشار خون کمک کنند.

AI TEST Click here

علاوه بر اندازه‌گیری علائم حیاتی، معاینه عروق محیطی باید شامل ارزیابی وجود بروئی یا فقدان پالس که مطرح کننده بیماری عروقی خارج قلبی است، باشد.

در موارد شک به درد قفسه سینه با علت غیر کرونری، ابتدا باید موارد تهدید کننده حیات مثل دایسکشن آئورت و آمبولی ریه، سپس علل قلبی احتمالی دیگر مثل پریکاردیت یا تامپوناد ، پنوموتوراکس خودبخودی  و در نهایت علل غیر قلبی مثل ناراحتی مری( ازوفاژیت)  یا معدی-روده ای مدنظر باشند.

دایسکش آئورت به وسیله اختلاف پالس یا فشار خون اندام ها، یا به وسیله سوفل جدید نارسایی آئورت، در همراهی با درد پشت و یا خط وسط قدام قفسه سینه، مورد شک قرار می‌گیرد.

The right heart ventricle is responsible for pumping blood to your lungs to collect oxygen. Right-sided heart failure occurs when the right side of your heart can’t perform its job effectively.

It’s usually triggered by left-sided heart failure. The accumulation of blood in the lungs caused by left-sided heart failure makes the right ventricle work harder. This can stress the right side of the heart and cause it to fail.Right-sided heart failure can also occur because of other conditions, such as lung disease or valve disease. Right-sided heart failure is marked by swelling of the lower extremities or abdomen. This swelling is caused by fluid backup in the legs, feet, and abdomen.Diastolic heart failureDiastolic heart failure occurs when the heart muscle becomes stiffer than normal. The stiffness, which is usually due to heart disease, means that your heart doesn’t fill with blood easily.

This is known as diastolic dysfunction. It leads to a lack of blood flow to the rest of the organs in your body.Diastolic heart failure is more common in people who are female than in those who are male.Systolic heart failureSystolic heart failure occurs when the heart muscle loses its ability to contract.

The contractions of the heart are necessary to pump oxygen-rich blood out to the body. This problem is known as systolic dysfunction, and it usually develops when your heart is weak and may be enlarged.Systolic heart failure is more common in males than in females.Both diastolic and systolic heart failure can occur on the left or right sides of the heart. You may have either condition on both sides of the heart.What are the risk factors for heart failure?Heart failure can happen to anyone. However, certain factors may increase your risk of developing this condition.There is a higher incidence of heart failure in men compared with women, though the prevalence is about the same for all sexes.

People with diseases that damage the heart are also at an increased risk. These conditions include:hypertensionsleep apneadiabetescoronary artery diseasevalve disease anemia hyperthyroid ismhypothyroid ismemphysema Certain behaviors can also increase your risk of developing heart failure, including:

smoking eating foods that are high in fat or cholesterol not getting enough exercise having overweight or obesity

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری