• هوش مصنوعی

    تشخیص انحراف قلبی

    انحراف قلبی در یک الکتروکاردیوگرام برای پیدا کردن راست محور قلبی می‌توان لید III بررسی کرد. در این حالت لید III بیشترین انحراف مثبت را دارد و لید I باید انحراف منفی نشان دهد. انحراف به راست محور قلبی با…

در حال بارگذاری